jnssrujnssru2
 
 
 
 วารสารวิทยาการจัดการได้รับการรับรองจาก TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 2
 1 มิถุนายน 2560
 
 
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ได้จัดกลุ่มคุณภาพวารสาร
ซึ่ง วารสารวิทยาการจัดการ ได้เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI กลุ่มที่ 2