jnssrujnssru2
 
 
 

ความเป็นมาของวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

               คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีนโยบายริเริ่มดำเนินการจัดทำ "วารสารวิทยาการจัดการ วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Journal of Management Science)" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการจัดการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์รวมถึงเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ทางด้านวิชาการและงานวิจัย ในระหว่าง นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยฉบับปฐมฤกษ์ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ขึ้นใน ปีพ.ศ. 2557


                วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นวารสารวิชาการที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI) โดยเปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์โดยบทความต้องมีเนื้อหาทางด้านการจัดการบริหารธุรกิจ และ นิเทศศาสตร์ในลักษณะบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทวิจารณ์หนังสือ เป็นต้น โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และต้องเป็นบทความที่มีคุณภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี หลักการ หรือแนวความคิด ซึ่งนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา หรือผู้สนใจสามารถนำไปเพิ่มพูนความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารธุรกิจ และ นิเทศศาสตร์ได้ 

                ปัจจุบันวารสารวิทยาการจัดการวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI โดยเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพในกลุ่มที่ 2

วัตถุประสงค์ของวารสาร ฯ

 1. เพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์เชิงทฤษฎีหรือในทางปฏิบัติ ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปสร้างหรือต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในแวดวงด้านการบริหารจัดการธุรกิจและนิเทศศาสตร์
   
 1. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปของการเผยแพร่เรื่องราวเชิงวิทยาการจัดการในแขนงต่างๆ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆระหว่าง คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้บริหาร นักธุรกิจ นักศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไป
   
ขอบเขตของวารสาร ฯ

             สำหรับขอบเขตของวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ อาทิ

 • การจัดการทั่วไป
 • การบัญชี
 • การเงินและการธนาคาร
 • การตลาด
 • เศรษฐศาสตร์
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ
 • การประกอบการและธุรกิจบริการ
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • นิเทศศาสตร์
 • สาขาวิชาอื่นๆที่สัมพันธ์กับศาสตร์ด้านการจัดการ บริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์

นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ

            วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับพิจารณาทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการจัดการ บริหารธุรกิจ และนิเทศศาสตร์ โดยมิได้จำกัดเพียงเฉพาะจากคณาจารย์ภายในคณะวิทยาการจัดการหรือภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังเปิดกว้างสำหรับคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา หรือผู้สนใจภายนอกด้วย  อย่างไรก็ดี บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ในสาขาที่เกี่ยวข้องก่อนลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร และจะต้องเป็นบทความที่แสดงให้เห็นถึงสาระประโยชน์ในเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติต่อผู้อ่านอย่างชัดเจน

กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ

      วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre) อย่างเคร่งครัด จึงกำหนดให้หัวข้อและเนื้อหาของบทความจะต้องมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสาร รวมถึงประโยชน์ทั้งทางด้านทฤษฎีและเชิงการนำไปใช้ในการบริหารธุรกิจ โดยกระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความทางกองบรรณาธิการจะส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากหลากหลายสถาบัน จำนวน 3 ท่าน ทำการตรวจสอบคุณภาพของบทความว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมที่จะลงตีพิมพ์หรือไม่ (ยกเว้นบทความที่ลงใน Management Forum และ Book Review ไม่มีการส่งตรวจ แต่พิจารณาโดยกองบรรณาธิการตามวัตถุประสงค์ ขอบเขตและนโยบายของวารสารฯ) โดยในกระบวนการพิจารณากลั่นกรองนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิจะไม่สามารถทราบข้อมูลของผู้ส่งบทความ (Double-Blind Process) ซึ่งเมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณากลั่นกรองบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิว่าบทความนั้น ๆ ควรจะลงตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจหรือควรที่จะส่งให้กับผู้ส่งบทความนำกลับไปแก้ไขก่อนพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหรือปฏิเสธการลงตีพิมพ์ โดยบทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาทางกองบรรณาธิการจะไม่ส่งต้นฉบับคืนแต่อย่างใด      

กำหนดออก-ช่วงเวลาตีพิมพ์

                วารสารวิทยาการจัดการ วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวารสารวิชาการมีกำหนดเวลาออกที่แน่นอนเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยมีเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number – ISSN 2351-0390)