jnssrujnssru2
 
 
 

ความเป็นมาของวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

               คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีนโยบายริเริ่มดำเนินการจัดทำ "วารสารวิทยาการจัดการ วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Journal of Management Science)" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านการจัดการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์รวมถึงเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ทางด้านวิชาการและงานวิจัย ในระหว่าง นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยฉบับปฐมฤกษ์ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ขึ้นใน ปีพ.ศ. 2557


                วารสารวิทยาการจัดการวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นวารสารวิชาการที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Centre : TCI) โดยเปิดรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์โดยบทความต้องมีเนื้อหาทางด้านการจัดการบริหารธุรกิจ และ นิเทศศาสตร์ในลักษณะบทความวิจัย บทความวิชาการ หรือบทวิจารณ์หนังสือ เป็นต้น โดยเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และต้องเป็นบทความที่มีคุณภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎี หลักการ หรือแนวความคิด ซึ่งนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา หรือผู้สนใจสามารถนำไปเพิ่มพูนความรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการบริหารธุรกิจ และ นิเทศศาสตร์ได้ 

                ปัจจุบันวารสารวิทยาการจัดการวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI โดยเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพในกลุ่มที่ 2 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562)

วัตถุประสงค์ของวารสาร ฯ

  1. เพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการและบทความวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์เชิงทฤษฎีหรือในทางปฏิบัติ ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปสร้างหรือต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในแวดวงด้านการบริหารจัดการธุรกิจและนิเทศศาสตร์
     
  1. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปของการเผยแพร่เรื่องราวเชิงวิทยาการจัดการในแขนงต่างๆ รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆระหว่าง คณาจารย์ นักวิชาการ ผู้บริหาร นักธุรกิจ นักศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไป
     

กำหนดออก-ช่วงเวลาตีพิมพ์

                วารสารวิทยาการจัดการ วิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวารสารวิชาการมีกำหนดเวลาออกที่แน่นอนเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) และ ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยมีเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (International Standard Serial Number – ISSN 2351-0390)