jnssrujnssru2
 
 
 
วันเดือนปี ข่าวสารเรื่อง   รายละเอียดเพิ่มเติม
 25 กรกฏาคม 2565  เรียนคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่าน   แสดงรายละเอียด
 11 กุมภาพันธ์ 2565  เรียนคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่าน   แสดงรายละเอียด
 5 มีนาคม 2564  เรียนคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่าน   แสดงรายละเอียด
 5 กุมภาพันธ์ 2564  วจก. ขับเคลื่อนวารสาร JMS เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ฐาน 1   แสดงรายละเอียด
 12 มกราคม 2564  เรียนคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่าน   แสดงรายละเอียด
 16 สิงหาคม 2562  วจก. ขับเคลื่อนวารสาร JMS เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ฐาน 1   แสดงรายละเอียด
 7 พฤศจิกายน 2561  เรียนคณาจารย์ทุกท่าน   แสดงรายละเอียด
 15 มิถุนายน 2561  เรียนคณาจารย์ทุกท่าน   แสดงรายละเอียด
 1 มิถุนายน 2560  ผลการพิจารณาคุณภาพวารสาร   แสดงรายละเอียด
 16 กุมภาพันธ์ 2560  วจก. ขับเคลื่อนวารสาร JMS   แสดงรายละเอียด
 15 ธันวาคม 2559  เรียนคณาจารย์ทุกท่าน   แสดงรายละเอียด
 14 ตุลาคม 2559  เรียนทุกท่าน   แสดงรายละเอียด
 15 ตุลาคม 2558  เรียนคณาจารย์ทุกท่าน   แสดงรายละเอียด
 1 เมษายน 2558  ข่าวดี..   แสดงรายละเอียด
 6 มิถุนายน 2557  เรียนคณาจารย์ทุกท่าน   แสดงรายละเอียด
 29 สิงหาคม 2556  เปิดการใช้งาน   แสดงรายละเอียด