jnssrujnssru2
 
 
 
 วจก. ขับเคลื่อนวารสาร JMS เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
 16 กุมภาพันธ์ 2560
 
 
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา และกองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ (JMS) ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวารสารวิทยาการจัดการ ตามมติที่ประชุมกองบรรณาธิการ ได้พิจารณาตรวจสอบความพร้อมของวารสารเป็นที่เรียบร้อย พร้อมเข้ารับการพิจารณาเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI โดยนายกาญจน์มนัส หมื่นสังข์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนางานวิจัย ได้นำส่งวารสารฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน ณ Thai-Journal Citation Index Centre