jnssrujnssru2
 
 
 
 เตรียมความพร้อม
 15 ธันวาคม 2559
 
 
 กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการได้จัดประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) หลังจากได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาครบ 3 ปี และได้พัฒนาการบริหารจัดการวารสารให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ TCI มาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดตั้งแต่แรกเริ่มดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อยกระดับให้วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นที่ยอมรับในระดับชาติมากยิ่งขึ้น... ซึ่งจะดำเนินการได้ในช่วงต้นปี 2560 ที่กำลังจะมาถึงนี้