jnssrujnssru2
 
 
 
 เกี่ยวกับการส่งบทความออนไลน์
 1 เมษายน 2558
 
 
 เว็บไซด์วารสารวิทยาการจัดการ กำลังดำเนินการพัฒนาระบบ online submission ขึ้นใช้งาน เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการวารสารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเพื่อความสะดวกของผู้ส่งบทความผ่านทางระบบออนไลน์หน้าเว็บไซด์ของสารสารได้โดยตรง ซึ่งจะเริ่มใช้งานได้ในการส่งบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารฉบับที่ 1 ปี 2559 ที่กำลังจะมาถึงนี้