jnssrujnssru2
 
 
 
 ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ปี 2564
 5 มีนาคม 2564
 
 
 ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการภาษาอังกฤษ เพื่อพิจารณาในการจัดตีพิมพ์วารสารวิทยาการจัดการเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ อาคาร 56 ชั้น 2 ห้อง ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ติดต่อได้ที่กองบรรณาธิการวารสาร ผศ. ดร. สมภูมิ แสวงกุล 02 160 1507-9