jnssrujnssru2
 
 
 
 วจก. ขับเคลื่อนวารสาร JMS เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ฐาน 1
 16 สิงหาคม 2562
 
 
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 กองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ (JMS) จัดประชุมเตรียมพร้อมวารสารวิทยาการจัดการ เข้าสู่ TCI ฐาน 1 ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา และกองบรรณาธิการวารสารวิทยาการจัดการ (JMS) ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านวารสารวิทยาการจัดการ ตามมติที่ประชุมกองบรรณาธิการ ได้พิจารณาตรวจสอบความพร้อมของวารสารเป็นที่เรียบร้อย