jnssrujnssru2
 
 
 
 ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ
 15 มิถุนายน 2561
 
 
 ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่าน ร่วมส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ เพื่อพิจารณาในการจัดตีพิมพ์วารสารวิทยาการจัดการ ฉบับที่ 2 ปี 2561 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ อาคาร 56 ชั้น 2 ห้อง ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ติดต่อได้ที่กองบรรณาธิการวารสาร ผศ. ดร. สมภูมิ แสวงกุล 02 160 1507-9