jnssrujnssru2
 
 
 
 website วารสารวิทยาการจัดการ
 29 สิงหาคม 2556
 
 เว็บไซด์วารสารวิทยาการจัดการ ได้ทำการเปิดใช้งานเพื่อรองรับ การจัดทำวารสารในเชิงวิชาการ ผลงานวิจัย บทความวิชาการ โดยจัดเก็บเป็นข้อมูลและเผยแพร่