การสมัครสมาชิกผ่านเว็บไซด์ (member register)
     
ชื่อ (Firstname)   นามสกุล (Lastname)  
 
ตำแหน่ง (Position)   เบอร์โทรศัพท์ (Telephone)/ Fax  
 
อีเมล์แอตเดรส (E-mail)   ออกใบเสร็จในนาม (Name in Bill )  
 
ที่อยู่สถานที่ทำงาน (Office Address)   ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่บ้าน (Home Address)  
 
สถานที่ส่ง (Send Location)    

 (Home) (Office)

    
(Renew Member)

1 ปี (2 ฉบับ) เป็นเงิน 160 บาท  ตั้งแต่ฉบับที่ (1year (2 issue) 160 baht ) since issue

(Transfer to bank account)

 

"โครงการวารสารวิทยาการจัดการ"
เลขที่บัญชี 074-7-28861-1 บัญชีออมทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
และโปรดแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินหรือสลิป ATM กลับมายัง โทรสาร 0-2160-1491-2

"journal of management science project"
Acc No. 074-7-28861-1 saving accpunt , bangkok bank. Suan Sunandha Rajabhat University branch Please fax a copy of the transfer or ATM slip 0-2-160-1491-2