jnssrujnssru2
 
 
 
 แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินผลบทความ
 25 กรกฏาคม 2565
 
 
 ทางวารสารขอแจ้งเรื่องบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ เล่มปีที่ 9 ฉบับที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงการพิจารณาบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากหลากหลายสถาบันจาก 2 ท่าน เป็น 3 ท่านเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่4)