jnssrujnssru2
 
ชื่อผู้ใช้ (Username)
รหัสผ่าน (Password)
ลงทะเบียน(Register)
 
 
 
 


ปกวารสาร
 วิทยาการจัดการ
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

read2
 
more
 
  ผลการพิจารณาคุณภาพวารสาร 

วารสารวิทยาการจัดการได้รับการรับรองจาก TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 2
 
  วจก. ขับเคลื่อนวารสาร JMS 

วจก. ขับเคลื่อนวารสาร JMS เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI
 
  เรียนคณาจารย์ทุกท่าน 

เตรียมความพร้อม
 
 
 
 
 
   


    
 วารสารวิทยา
การจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาปีที่ 5  
 

 
read