jnssrujnssru2
 
ชื่อผู้ใช้ (Username)
รหัสผ่าน (Password)
ลงทะเบียน(Register)
 
 
 
 


ปกวารสาร
 วิทยาการจัดการ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

read2
 
more
 
  เรียนคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่าน 

ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ ปี 2564
 
  วจก. ขับเคลื่อนวารสาร JMS เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ฐาน 1 

วจก. ขับเคลื่อนวารสาร JMS เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ฐาน 1
 
  เรียนคณาจารย์และผู้สนใจทุกท่าน 

ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ
 
 
 
 
 
   


    
 วารสารวิทยา
การจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาปีที่ 8  
 

 
read